Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria „Tajemnice Klejnotów” Ewa Siemońska, ul. Kielecka 20, 26-010 Święta Katarzyna.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum.mineralow@op.pl, telefonicznie: 501 282 691, 517 559 490 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • umożliwienia dokonania zakupów, organizacji dostawy zakupów, wystawienia faktury lub paragonu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);
 • w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń i innych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • analitycznym i statystycznym, badania satysfakcji klienta, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest prowadzenie statystyk serwisu i analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą może Pani/Pan cofnąć w każdym czasie kontaktując się z administratorem na podany adres e-mail.
 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi księgowe lub prawne.  Dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia lub umowy, aż do czasu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia analiz statystycznych, dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione uprawnienia można wykonać:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz Pani/Pana chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było zrealizować zamówienie oraz wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych jest dobrowolne. Brak podania takich danych uniemożliwi odpowiedz.
 3. W oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane, administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria „Tajemnice Klejnotów” Ewa Siemońska, ul. Kielecka 20, 26-010 Święta Katarzyna.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum.mineralow@op.pl, telefonicznie: 501 282 691, 517 559 490 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • prowadzenia korespondencji oraz komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na korespondencję lub komentarz (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, biurom rachunkowym. Dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i komunikacji dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub przez okres 5 lat.
 3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione uprawnienia można wykonać:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz Pani/Pana chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych jest dobrowolne. Brak podania takich danych uniemożliwi odpowiedz na przesłaną korespondencję.
 3. W oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane, administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.